Kontakt

Scoutsgrupp vun der FNEL

🏠 rue de l’école, Colmar-Bierg

✉️ B.P. 40, L-7701 Colmar-Berg

📬 Grupp: 

grupp @scoutshirsch.lu – un d’Gruppecheffen

beaver @scoutshirsch.lu – un d’Beavercheffen

wellef @scoutshirsch.lu – un d’Wëllefcherscheffen

scouten @scoutshirsch.lu – un d‘Scoutscheffen

explorer @scoutshirsch.lu – un d’Explorercheffen

comite @scoutshirsch.lu – un d‘Comitésmemberen

📬 Chalet: chalet@scoutshirsch.lu