Reservatiouns-Ufro

Chalet gët just un Scouten oder Jugendorganisatiounen verlount.

(Chalet ass nët fir eng Party oder Familjefeier verlounbar!)

[contact-form to=“chalet@scoutshirsch.lu“ subject=“Reservatiouns-Ufro Chalet Hirsch (Homepage)“][contact-field label=“Name“ type=“name“ required=“1″][contact-field label=“Grupp“ type=“text“ required=“1″][contact-field label=“E-Mailsadress“ type=“email“ required=“1″][contact-field label=“Interesseiert un“ type=“checkbox-multiple“ required=“1″ options=“Chalet,Campplaatz (mat Waasserplaatz an Toiletten),Chalet an Campplaatz“][contact-field label=“Datum“ type=“text“ required=“1″][contact-field label=“Eventuel Remarque“ type=“text“][/contact-form]