Kontakt

Scoutsgrupp vun der FNEL

🏠 rue de l’école, Colmar-Bierg

✉️ B.P. 40, L-7701 Colmar-Berg

📬 Grupp: grupp@scoutshirsch.lu,  wellef@scoutshirsch.lu, scouten@scoutshirsch.lu

📬 Chalet: chalet@scoutshirsch.lu